Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/kajpsykolog.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5560

terapi

udredning

supervision

 – som en del af opgaveløsningen

Kreativitet og nytænkning er en integreret del af planlægning og strategiplanlægning i kommunerne.

Nedenfor beskriver jeg traditionelle opgaver for psykologer. Vel vidende, at der er endnu flere opgaver, som ligger udenfor disse. Terapi omformuleres f.eks. til samtaleforløb med pædagogisk, udviklende eller fastholdende sigte.  Og udredning kombineres med supervision, undervisning og nytænkning af forløb, med inddragelse af både borger og personale. Jeg stiller min faglighed og erfaring til rådighed i denne kreative proces.

Terapi

Individuel terapi tilbydes. Eventuelt i eget hjem, eller andre lokaliteter, som kommunen stiller til rådighed. Rammer for  forløb aftales med kommuner og andre behandlere. Forløb kan kombineres og sammensættes af f.eks. terapi, udredning, tilbagemelding, supervision, konferencer, m.m. Læs evt. mere om EFT, som er en målrettet terapi, typisk af ganske kort varighed.

Grupper. At arbejde med grupper har altid haft min store interesse. Med afsæt i en klassisk gruppenalytisk uddannelse, har jeg i talrige sammenhænge været med til at nytænke og tilpasse/omformulere mål og midler i meget forskellige gruppeforløb. F.eks. i misbrugsbehandling, med velkørende langtidsgrupper for mennesker med alkoholproblemer, samt kortere forløb for mennesker med stofmisbrug, samt mere traditionelle terapigrupper, f.eks. bygget op om psykiatrisk behandling af mennesker med personlighedsproblematikker, angst og eksistentielle problemer. Desuden grupper med pædagogisk sigte, grupper med sigte på problematisk interaktion, og meget andet.

Og jeg er motiveret for at arbejde med grupper i mange formater. F.eks. en gruppe for mennesker med autismespektrumlidelser. Jeg har de senere år haft gruppedeltagere i mine analytiske grupper, som også havde denne problemstilling. Og det gav mig vigtig indsigt i, hvor vigtig de menneskelige relationer og den eksistentialistiske væren er for dem. Og det til trods for, at man netop ofte peger på mangelfulde evner på disse områder for disse mennesker. De værdier der følger med at være en del af en gruppe, gælder også for disse mennesker.

 

Udredning

En god udredning peger ikke udelukkende  på en konkret diagnose, men i lige så høj grad på karakteristikker af stærke og svage sider, og om nødvendighed for særlige hensyn. En god udredning kan bruges til at planlægge et fremadrettet forløb, på et afklaret grundlag.

Jeg arbejder dagligt med udredning i psykiatrisk regi. En række tests er forbeholdt psykologer, og enkelte af dem kræver særlig certificering. Det er en uundværlig del af tværfagligheden, og er ofte afgørende for de endelige differential-diagnostiske vurderinger.

Udredning tilbydes.  Her i starten er der ingen venteliste. Det kan således gå rigtig hurtigt med f.eks. en intelligenstest (WAIS-IV), næsten fra dag til dag, hvor en personlighedstest med MMPI-II typisk vil tage en uges tid at færdiggøre. Jeg betjener mig dagligt af en bred vifte af tests og undersøgelser. Vigtigt er at jeg har en bunke erfaring, og at jeg løbende har modtaget supervision på mine tests, således at mine resultater ”kalibrerer” rigtigt i forhold til standarder.

 

Jeg superviserer:

Psykologer med henblik på autorisation

Faggrupper

Grupper sammensat omkring en bestemt opgave / borger / patient (integrativ supervision)

Personalegrupper, f.eks. bosteder, misbrugsbehandling, bostøtte, m.m.

Individuelle samtaleforløb / supervisionsforløb ved udbrændthed og stress

Individuel faglig sparring for ledere og medarbejdere

 

Tværfaglighed trods adskillelse

Det er faktisk ikke længere siden end 2007, at behandlingspsykiatri og socialpsykiatri blev adskilt. Det skete i forbindelse med kommunalreformen, og i omvæltninger der fulgte, har der naturligt nok været travlt med at definere sig selv, samtidig med at man i den ene sparerunde efter den anden måske undervejs glemte at holde øje med eventuelt “sprækker” imellem de adskilte enheder.

Senest er der talt meget om kerneydelser, og om at “skære helt ind til benet”. Man pålægges en opgave hvor det handler om at fokusere på det nødvendige, og at løse problemerne mest effektivt og billigst, inden for det ansvarsområde man er tildelt. Og det er der jo ikke noget galt i. Desværre kan det føre til, at det overordnede billede fortaber sig, og at man i sidste ende står med en kun delvist løst opgave. Og det er langt fra altid, at samarbejdspartnere byder ind med de ydelser og den assistance, som man kunne ønske sig. Den strukturelle adskillelse af arbejdsområder har medført, at der ligeledes er sket en adskillelse imellem fagligheder. Jeg indgår gerne i udvikling af en funktion, hvor min faglighed og erfaring stilles til rådighed.

Konsulent psykolog arbejde - udredning supervision samtaler

Den arbejdende udredning.

 

Udredninger er både i kommuner og regioner en vigtig del af en god forståelse og god behandling af klient / borger. Og som psykolog med mange års erfaring med udredning er det en fornøjelse, løbende i processen, at få lov at bidrage med overvejelser og indspark til forståelse og behandling. Man spørger nogle gange sig selv om, hvorvidt de som bestiller og betaler for udredninger, får det fulde udbytte af dem? Hvis en grundig udredning gennemlæses og præsenteres, og derefter lægges i skuffen, går der megen værdifuld viden tabt.

Jeg vil forsøge at introducere rammer, hvor der arbejdes målrettet på at lade udredningens resultater komme til at gøre gavn, ikke mindst blandt det personale, som kommer til at stå for kontakten med klienten / borgeren. Jeg vil i afsnittet om udredning lægge op til, at der kan afprøves modeller, hvor der ved indgåelse af kontrakt om udredning, tænkes udvidet og anderledes tilbagemelding ind. Eventuelt med deltagelse af både personale og klient / borger. Om dette i praksis bedst lader sig gøre i form af et møde, en supervision eller (video)-konference eller i form af opfølgende kontakt med dialogmuligheder, må den praktiske virkelighed afgøre. Man kan sige at jeg på den måde forsøger at tilvejebringe nogle af de store fordele der er ved tværfaglighed, og ved løbende udveksling. Afgørende er det, at det sker i en ånd af tillid og respekt, som er en forudsætning for al tværfaglig udvikling.