Autoriseret psykolog

Kaj Schrøder Hansen

Martin Madsens Vej 21

8543 Hornslet

6126 6669

post@kajpsykolog.dk

kajpsykolog.dk

Henvendelse helst pr. sms eller mail, da jeg sjældent

tager telefonen indenfor almindelig arbejdstid.

Ikke noget ydernummer – derfor ingen lægehenvisning.

Tilsluttet Sygeforsikringen Danmark. Læs om tilskud her:

http://www.sygeforsikring.dk/Default.aspx?ID=331

Tilknyttet GoMentor:

http://www.gomentor.dk/mentorer/kajschroederhansen

Min psykolog-selfie

Den korte:

Født 1954

Uddannet psykolog 1986 fra Psykologisk Institut, Århus

Psykolog-autorisation 1997

Ansættelser:

1980 Lilleskole for Voksne

1995 Projekt psykoterapi, Viborg Amt

Ph.d.-studie ved Psykologisk institut, Århus Universitet

2009 Lokalpsykiatrien, Region Midt.

2015 tillige start på egen virksomhed.

Den alt for lange:

Min plan var ikke at blive psykolog. Men sådan blev det – og det har jeg aldrig fortrudt.

I min praktik i psykologistudiet, fik jeg mulighed for at lave et undervisningshold i guitarspil. Stedet var Sind-klubben (dengang LSV-klubben), og holdet bestod af gruppen beskrevet som ”voksne sindslidende”. Denne undervisning var en del af starten på dannelsen af Lilleskole for Voksne (LSfV), som selvstændig skole. De næste 15 år, bl.a. under færdiggørelse af mit psykologistudie, var det min primære arbejdsplads.

Skolen voksede, således at der ud over undervisning også blev behov for træning og udvikling af lærere og andre medarbejdere. Jeg fik særlig funktioner, bl.a. som pædagogisk udviklingskonsulent. Det betød at jeg skulle stå for afholdelse af kurser, både i form af forløb for husets egne lærere, samt landsdækkende kurser for lærere, som ville starte op efter vores principper.

Et udpluk af funktioner var: lærer i guitar, sammenspil, studieindspilninger, psykologi, drømmetydning, særlig studievejleder, m.m. Desuden afholdt jeg undervsiningstimer på psykiatrisk hospital, inklusiv retpsykiatrisk afdeling.

Det rigtig spændende var, at undervisning tilbød sig med rammer, som var anderledes. Hvor eleverne ellers var vant til at blive mødt som patienter, mødtes man her som elever om noget ”fælles tredie”. Det kom til at handle om indlæring, interesser og kompetencer, hvilket oplevedes meget givende. Det bærende element for mig var hele vejen, at det var udfordrende, spændende og givende, og at eleverne netop ved IKKE at være patienter, kunne opbygge en anderledes identitet.

Alligevel kom man ikke uden om, at organisatorisk foregik det meste efter lov om fritidsundervisning, og at dette indebar væsentlige begrænsninger. Og det var som om at min psykologkarriere, ikke kunne udvikle sig mere i de rammer.

Projekt Psykoterapi i Viborg Amt

Derfor søgte jeg er stilling i det daværende Viborg Amt, hvor arbejdet kom til at bestå i at betjene hhv. psykiatrien og misbrugsbehandling ligeligt, med terapi og supervision, samt underbygge brobygning imellem dem. Jeg fik stillingen – nok ikke så meget på grund af de faktiske terapi-færdigheder eller kursusbeviser, men nok mere på grund af praktisk erfaring med gruppen og personlighed. Vi var tre der blev ansat i den funktion, og fordelt geografisk, således at jeg kom til at betjene Viborg. Da der ikke fandtes en uddannelse som kunne tilgodese den meget alsidige og brede funktion vi skulle varetage, var der vilje til at forsyne os med kurser og uddannelser, som satte os i stand til at leve op til forventninger til stillingen. Det betød for mit vedkommende uddannele i misbrugsbehandling, 3-årig gruppeanalytisk uddannelse, samt særlige uddannelser til at varetage supervision af faggrupper, herunder en særlig metode som kaldtes ”integrativ supervision” (beskrives andet steds – snart!).

Det resulterede i et kraftigt fagligt løft, og jeg bl.a. fandt min foretrukne psykologiske referenceramme, nemlig selvpsykologien. Bygget på tilknytningsteori, har den dannet grundlag for mange efterfølgende psykologiske modeller, f.eks. ”mentalisation based treatment”, narrativ og eksistentiel terapi, recovery modeller, samt mange andre. Denne grundlæggende teori har således betydet, at det har været forholdsvist enkelt at tilegne sig og supervisere efterfølgende modeller.

Som led i den gruppeanalytiske uddannelse, gik jeg tillige i egenterapi i 3 år.

Især forståelsen af personlighedsforstyrrelser har haft min interesse. Og da der er tale om glidende overgange imellem normalt / besværligt / syg, var rækkevidden af denne forståelse naturligvis interessant – også for misbrugsbehandling.

Ud over kerneydelsen, blev jeg bestilt til en lang række særlige opgaver, især supervision af f.eks. bosteder, samt sammensatte faggrupper (bl.a. integrativ supervision), og ledelsessupervision, både individuelt og i gruppe. Disse opgaver fortsatte længe efter min ansættelse, og faktisk et stykke ind i min næste ansættelse – min nuværende ansættelse i Lokalpsykiatrien.

Ph.d.

Og netop i krydsfeltet imellem misbrug og psykiatri, dannedes en forståelse, som havde en gensidig forklarende effekt. Det var især tydeligt, at misbrug lod sig forstå i lyset af psykologiske forståelsesrammer, hvilket på det tidspunkt ikke var særligt udbredt. Efter 7-8 år  formulerede jeg en målsætning for et ph.d.-studie, som jeg fik lov at påbegynde. Det foregik på Psykologisk Institut, Århus. Naturligvis, kan man næsten sige, handlede opgaven om de psykologiske faktorer ved misbrug, og om hvordan man bedst kan adressere dem ved behandling.

Jeg vil andet steds beskrive resultater og undersøgelser. Men meget kort fortalt, blev studiet bygget op omkring ”Drinking Motives”, og sammenhænge imellem coping drinking, og evnen til at udtrykke og håndtere følelser.

Imidlertid kom der store strukturelle omlægninger som medførte, at det blev vanskeligt at fastholde det design jeg havde lavet på min undersøgelse. Det var centralt for mig at sammenholde misbrug og psykiatri. Men efter omlægning i strukturreformen, blev misbrugsbehandling et kommunalt anliggende, og behandlingspsykiatrien blev et anliggende for regionerne. Og det viste sig umuligt for mig at få til at nå sammen, og ph.d.-projektet måtte opgives.

Lokalpsykiatri

Jeg valgte i stedet at søge stilling i lokalpsykiatrien, og fik den. Der er jeg stadig, og er glad for mit arbejde der.

Jeg nyder at være en del af en tværfaglig indsats. Og jeg nyder at samarbejde i et team om komplicerede opgaver.

Desuden arbejder jeg til udredninger, hvor der er behov for at få en psykologisk vinkel. Det er både peronligheds- og intelligenstest, og arbejde med diagnosticering af autismespektrumlidelser.

Jeg har erhvervet en række certificeringer i forskellige tests, bl.a. SCID-II, MMPI-II, WAIS.IV, m. fl. Desuden har jeg genopdaget interessen for at bygge databaser, og lavet scoringsprogram til en af vore hyppigt anvendte selvrapporteringsskalaer, RAADS-R til brug ved udredning for autismespektrumlidelser.

Aktuelt superviserer jeg psykologer på vej mod autorisation.

Selvstændig

Alligevel har jeg opdaget en lille entrepeneur i maven. Jeg startere en selvstændig psykologvirksomhed, hvor jeg kan bruge min viden og mine erfaringer bredt. Jeg har aftale med min arbejdsplads om, at jeg hen ad vejen trinvist kan justere timeantal, om nødvendigt.

Jeg tilbyder først og fremmest individuelle ydelser, men skulle min assistance ønskes til f.eks. terapigrupper eller supervisionsgrupper, kan det efter aftale også komme i spil.

Individuelle ydelser vil som udgangspunkt foregå på min private bopæl, og i starten oftest uden for almindelig arbejdstid.

Skriftlige henvendelser, sms og mail, er mere sikre end opringninger, da jeg ofte ikke tager telefonen.

Med venlig hilsen:

Kaj Schrøder Hansen

Psykolog Kaj Schrøder Hansen, Kontakt, Hornslet, Djursland, Århus, Randers